THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM
27-5-2022

Đây/Uploads/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:331
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 04/2022
Icon  KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ VÀ TRỰC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022(ban hành ngày 22/03/2022)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (đăng ngày 22/03/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2022
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2021

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC