KẾ HOẠCH NGHỈ LỄ VÀ TRỰC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH
26-4-2022

ĐÂY/Uploads/files/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20ngh%E1%BB%89%20l%E1%BB%85%2030_4%20%26%2001_5_0001.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:290
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022(ban hành ngày 22/03/2022)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (đăng ngày 22/03/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 03/2022
Icon  DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (đăng ngày 6/3/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 02/2022
Icon  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM NĂM 2021
Icon  THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 (Đăng ngày 7/02/2022)
Icon  KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU NƯỚC THÁNG 01/2022

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC