TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
25-4-2020
TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

  
Số lượt xem:466
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Icon  QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TRONG ĐHCĐ 2020
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Icon  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TIỂU BAN KIỂM TOÁN
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA KHSXKD 2020
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO QUỸ LƯƠNG VÀ THÙ LAO HĐQT
Icon  TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN 2020
Icon  TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2020
Icon  GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC