LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG PHAN QUỐC HÒA (tin đăng ngày 23/11/2023)
23-11-2023

ĐÂY/Uploads/files/L%C3%BD%20l%E1%BB%8Bch%20%E1%BB%A9ng%20c%E1%BB%AD%20TV_%20H%C4%90QT%20%C3%94ng%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20Ho%C3%A0(1).pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:99
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH VÀ ÔNG NGUYỄN TẤN LINH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG NGUYỄN TẤN LINH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG PHAN QUỐC HÒA (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  DỰ THẢO HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 04/10/2023)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC