DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tin đăng ngày 7/11/2023)
7-11-2023

ĐÂY/Uploads/files/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20Quy%20che%20hoat%20dong%20cua%20HDQT.docx

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:122
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 7/11/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 04/10/2023)
Icon  THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (Tin đăng ngày 4/10/2023)
Icon  THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (tin đăng ngày 24/03/2023)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 23/3/2023)
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Tin đăng ngày 2/3/2023)
Icon  GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 2/3/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT MỚI CHỐT DANH SÁCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (tin đăng ngày 08/02/2023)
Icon  THÔNG BÁO CHỐT QUYỀN CỔ ĐÔNG NĂM 2023 (Tin đăng ngày 06/02/2023)
Icon  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC