ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM (tin đăng ngày 3/12/2023)
3-12-2023

ĐÂY/Uploads/files/Dieu%20le%20Cty%202023-12-02-2.pdf

Công ty Cổ phần cấp nước Kon Tum  
Số lượt xem:232
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Icon  HỒ SƠ ĐẠI HỘ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 3/12/2023)
Icon  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KOWACO (tin đăng ngày 3/12/2023)
Icon  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TIÊU BAN KIỂM TOÁN KOWACO (tin đăng ngày 03/12/2023)
Icon  TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC SỬ ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY (tin đăng ngày 3/12/2023)
Icon  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 2/12/2023)
Icon  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (tin đăng ngày 2/12/2023)
Icon  ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH VÀ ÔNG NGUYỄN TẤN LINH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG ĐẶNG THANH BÌNH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  LÝ LỊCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG NGUYỄN TẤN LINH (tin đăng ngày 23/11/2023)
Icon  ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ÔNG PHAN QUỐC HÒA (tin đăng ngày 23/11/2023)

 

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM
    Quản lý và nhập tin: Công Ty Cổ phần cấp nước Kon Tum, 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.  
    Điện thoại: 0260.3862246; Fax: ; Email: capnuockontum@gmail.com
Phát triển: TNC